گام اول

درخواست صفحه رسمی فروش و پرداخت کارمزد ایجاد صفحه

گام دوم

تایید صفحه رسمی فروش و دریافت پیامک و ایمیل مشخصات

گام سوم

دانلود و نصب اپلیکیشن فروشگاه من

تهیه پلن مناسب جهت بارگذاری محصولات

گام چهارم

بارگذاری محصولات

گام پنجم

فروش محصول

گام ششم

تحویل محصول

گام هفتم

تسویه